Bài 42 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 42 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 41 rồi đánh đâu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Bài 42 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 41 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Giải:

AB= AC= 28mm.