Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1


Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

40. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng  là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn  gấp đôi . Tính xem năm  là năm nào ?

Bài giải:

 = 14;  = 2 .  = 2 . 14 = 28. Do đó  = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428.