Bài 4 trang 9 sgk toán 5


Bài 4. So sánh.

Bài 4. 

   ...                                 ...  ;

           ...                                ...  .

Bài giải:

  ;          ;          ;          .