Bài 4 trang 8 sgk toán 5


Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a)  ;                                    b)  ;

b)  ;                             d)  .

Bài giải:

a)  ;                                    b)  ;

c)  ;                              d)