Bài 4 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11


Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD), song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (β) lần lượt cắt Ax, By, Cz và Dt tại A\', B\', C\' và D\'

Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD), song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (β) lần lượt cắt Ax, By, Cz và Dt tại A', B', C' và D'

a) Chứng minh mặt phẳng (Ax, By) song song với mặt phẳng ( Cz, Dt)

b) Gọi I =  AC ∩ BD, J = A'C' ∩ B'D'. Chứng minh IJ song song với AA'

c) Cho AA' = a, BB' = b, CC' = c. Hãy tính DD'

Lời giải:

a) Ax // Dt và AB // CD

=> (Ax, By) // ( Cz, Dt)

b) IJ là đường trung bình của hình thang AA'CC' nên IJ // AA'

c) DD' = a + c - b

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu