Bài 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5


Tìm x:

Tìm x:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15: 12,5

x = 1,2