Bài 4 trang 72 Tiết 39 sgk Toán 5


Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7

 Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Hướng dẫn giải:

Dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị  của số bị chia xuống ta thấy số dư 33 chính là 0,033.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay