Bài 4 trang 69 sgk vật lí 10


Một vật khối lượng 1 kg...

4. Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

Hướng dẫn giải:

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

 P = G \(\frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

Tại mặt đất =>  P1 = G\(\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R  => h = R

=>  P2 = G\(\frac{mM}{(R + R)^{2}}\) = G\(\frac{mM}{4R^{2}}\)              (2)

\(\frac{(2)}{(1)}\)  => \(\frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{4}\)  => P2 = \(\frac{P_{1}}{4}\) = 2,5N

Đáp án: B

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu