Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5


Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Bài 4. Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Giá 1m vải là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8m vải là:

15 000 x 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

102 000 - 60 000 = 42 000 (đồng)

Cách 2: 6,8m vải nhiều hơn 4m là:

6,8 - 4 = 2,8 m

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

 = 42 000 (đồng)

Đáp số 42 000 (đồng)