Bài 4 trang 62 sgk Toán 5


a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a + b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3;                                7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Hướng dẫn giải:

a) 

(a + b) x c

a x c + b x c

(2,4 + 3,8 ) x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 7,44

(6,5 + 2,7) x 0,8 = 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 7,36

 b) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10

= 93 

+)   7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2 

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35

= 3,5