Bài 4 trang 62 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 35 phiếu

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

Bài 4

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) \times c\) và \(a \times c + b \times c\):

a

b

c

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

\(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\);                                

\(7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\).

Giải

a) 

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

\((2,4 + 3,8 ) \times  1,2 = 7,44\)

\(2,4 \times  1,2 + 3,8 \times  1,2 = 7,44\)

\((6,5 + 2,7) \times  0,8 = 7,36\)

\(6,5 \times  0,8 + 2,7 \times  0,8 = 7,36\)

 b) \(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\)

\(= 9,3 \times  (6,7 + 3,3)\)

\(= 9,3 \times  10\)

\(= 93\) 

+)  \( 7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\) 

\(= (7,8 + 2,2 ) \times  0,35\)

\(= 10 \times  0,35\)

\(= 3,5\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan