Bài 4 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{3}{11}\) ;

b) \(\frac{-4}{7}\) ;

c)  \(\frac{5}{-13}\) ;

d) \(\frac{x}{3}\) .

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu