Bài 4 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

Hướng dẫn giải.

a)  ;

b)  ;

c)   ;

d)  .