Bài 4 trang 58 sgk Toán 5


Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Hướng dẫn giải:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5 < 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x là các số: 0; 1; 2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay