Bài 4 trang 57 sgk đại số 10


Giải các phương trình

Bài 4. Giải các phương trình 

a) x + 1 +  \(\frac{2}{x +3}\) = \(\frac{x +5}{x +3}\);

b) 2x + \(\frac{3}{x -1}\) = \(\frac{3x}{x -1}\);

c) \(\frac{x^{2}-4x-2}{\sqrt{x-2}}=\sqrt{x-2}\)

d) \(\frac{2x^{2}-x-3}{\sqrt{2x-3}}=\sqrt{2x-3}\).

Hướng dẫn giải:

a) ĐKXĐ: x ≠ -3. Phương trình có thể viết

x + 1 + \(\frac{2}{x +3}\) = 1 + \(\frac{2}{x +3}\)  =>  x + 1 = 1  =>  x = 0 (nhận)

Tập nghiệm S = {0}.

b) ĐKXĐ: x ≠ 1. Tập nghiệm S = {0}.

c) ĐKXĐ: x > 2

=> x- 4x - 2 = x - 2  =>  x = 0 (loại), x = 5 (nhận).

Tập nghiệm S = {5}.

d) ĐKXĐ: x > \(\frac{3}{2}\)

=> 2x- x - 3 = 2x - 3  => x = 0 (loại), x = \(\frac{3}{2}\) (loại)

Phương trình vô nghiệm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu