Bài 4 trang 55 sgk Toán 5


Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.  Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được:

       13,25 - 1,5 = 11,75 (km)

Hai giờ đầu người đó đi được:

13,25 + 11,75 = 25 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được:

36- 25 = 11 (km)

Đáp số 11 km

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay