Bài 4 trang 50 sgk đại số 10


Xác định a, b, c, biết parabol...

4. Xác định a, b, c, biết parabol y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8; 0) và có đỉnh I(6; - 12).

Hướng dẫn.

Ta có hệ phương trình: 

Parabol: y = 3x2 - 36x + 96.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu