Bài 4- trang 43 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a)  = 54

b)  = 49