Bài 4- trang 43 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\frac{36.45}{6.5}\)

b) \(\frac{56.63}{9.8}\)

Hướng dẫn giải:

a)  = 54

b)  = 49