Bài 4 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Tìm số tự nhiên x,biết:

Tìm số tự nhiên x,biết:

a) 0,9 < x< 1,2; 

b) 64,97 < x< 65,14.

Hướng dẫn giải:

a) 0,9 < x< 1,2

x = 1

b) 64,97 < x< 65,14

x = 65