Bài 4 trang 39 sgk đại số 10


Xét tính chẵn lẻ của hàm số

4) Xét tính chẵn lẻ của hàm số: 

a) Y = |x|;                                      b) y = (x + 2)2     

c) y = x3 + x ;                                 d) y = x2 + x + 1.

Lời giải.

a) Tập xác định của y = f(x) = |x| là D = R.

       ∀x ∈ R => -x ∈ R  

       f(- x) = |- x| = |x| = f(x)

    Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Tập xác định của 

y = f(x) = (x + 2)2 là R.

        x ∈ R => -x ∈ R   

        f(- x) = (- x + 2)2 = x2 – 4x + 4 ≠ f(x)

       f(- x) ≠ - f(x) = - x2 – 4x - 4 

 

     Vậy hàm số y = (x + 2)2 không chẵn, không lẻ.

c)         D = R, x ∈ D => -x ∈ D

           f(– x) = (– x3) + (– x) = - (x3 + x) = – f(x)

     Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Hàm số không chẵn cũng không lẻ.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu