Bài 4 trang 27 sgk toán 5


Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

Bài làm

a) 5dam2 23m2 = 5dam dam2

      dam2

b) 16dam91m2 = 16dam dam2 

     dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam dam

    dam

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan