Bài 4 trang 186 sgk Hóa học lớp 11


Từ propen và các chất vô cơ

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

CH3CH=CH2    CH3CHBrCH3     CH3CH(OH)CH3

CH3CH=CH2    CH3CHBrCH2Br   CH3CH(OH)CH2OH

Học sinh có thể làm cách khác. Ví dụ:

CH3CH=CH2     + H2O   

3 CH3CH=CH2     + 2KmnO4   + 4H2O →    +2KOH + 2MnO2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu