Bài 4 trang 17 sgk hình học lớp 10


Bài 4. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đạn AM. Chứng minh rằng:

Bài 4. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC  và D là trung điểm của đạn AM. Chứng minh rằng:

a) 2 +  = ;

b) 2++ = 4, với O là điểm tùy ý.

Hướng dẫn giải:

a) Gọi M là trung điểm của BC nên:

2 = +

 và  là hai vec tơ đối nhau nên:

2= - 2

=> 2 +2 =  mà 2 = +

Vậy  2 +  =      (*)

b) Với điểm O bất kì thì (*) cho ta:

2(+)++ ++ = 

=> 4+2++

=>2++= 4.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan