Bài 4 trang 167 sgk toán 5 luyện tập


Một hình thang có đáy lớn 12cm.

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Hướng dẫn:  Từ công thức S = \(\frac{(a + b)}{2}\) x h ta tính được chiều cao h của hình thang bằng cách lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy:

h = S : \(\frac{(a + b)}{2}\) 

Bài giải:

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 ( cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là: (12 +8) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình thang là: 100 : 10 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay