Bài 4 trang 157 sgk vật lí 11


Chọn câu đúng:

4. Chọn câu đúng:

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. \(\frac{L}{2}\)

D. 4L

Trả lời:

Chọn B

Sử dụng công thức L =  4π10-7 iS.\(\frac{N^{2}}{l}\)   . Khi N tăng gấp đôi, s giảm một  nửa thì l tăng gấp đôi. L' = 2L

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu