Bài 4 trang 151 sgk toán 5


Viết các số sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a)  ;  ;  ; .

b)  ;  ;  ; .

Bài giải:

a)   = 0,3 ;        = 0,03 ;            = 4,25;             = 2,002.

b)    =  ;        =  = 0,6

 =  = 

 =  = 1,5.

Bài viết liên quan