Bài 4 trang 149 sgk toán 5


So sánh các phân số.

\(\frac{7}{12}\) ....\(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\).....\(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\)....\(\frac{7}{9}\)

Bài giải:

\(\frac{7}{12}\)  > \(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\) < \(\frac{7}{9}\)