Bài 4 trang 149 sgk toán 5


So sánh các phân số.

 ....                     .....                  ....

Bài giải:

  >                       =                    <