Bài 4 trang 147 sgk toán 5


Viết các số sau theo thứ tự.

Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856;     3999;      5486;           5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763;     2736;      3726;           3762.

Bài giải:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 3999; 4856; 5468; 5686.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 3762; 3726; 2763; 2736.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay