Bài 4 trang 132 sgk đại số 11


Tính các giới hạn sau:

Bài 4. Tính các giới hạn sau:

a)  ;

b)  ;

c)  .

Hướng dẫn giải:

a) Ta có  (x - 2)= 0 và (x - 2)> 0 với ∀x ≠ 2 và  (3x - 5) = 3.2 - 5 = 1 > 0.

Do đó   = +∞.

b) Ta có  (x - 1) và x - 1 < 0 với ∀x < 1 và  (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5 <0.

Do đó   = +∞.

c) Ta có  (x - 1) = 0 và x - 1 > 0 với ∀x > 1 và  (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5 < 0.

Do đó   = -∞.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu