Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9


Bài 4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

Bài 4.  Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a)  Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải.

 Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

p.ư:         0,2      0,6        0,4          (mol)

\( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) \( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu