Bài 4 trang 114 sgk đại số 10


Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m)

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau

[6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0].

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nhận xét về chiều cao của 35 cây bạch đàn nói trên.

Hướng dẫn.

a) Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.

b) Theo bảng ta thấy có đến 57% số cây có chiều cao từ 7,5 đến 8,5 cm. Gần 92% số cây cao dưới 9m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu