Bài 4 Tiết 12 trang 16 sgk Toán 4


Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 715 638;

b) 571 638;

c) 836 571.

Hướng dẫn giải:

a) Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là năm nghìn.

b) Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là năm trăm nghìn.

c)  Chữ số 5 trong số 836 571  thuộc hàng trăm  nên có giá trị là năm trăm.