Bài 4 Tiết 1 trang 4 sgk Toán 4


Tính các chu vi các hình sau:

Tính các chu vi các hình sau:

          

Hướng dẫn giải:

- Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

- Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = 20 (cm)