Bài 4 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hóa chuẩn. Hãy chỉ ra những chỗ sai và sửa lại cho đúng.

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hoá chuẩn. Hãy chỉ ra những chỗ sai và sửa lại cho đúng.

           a)                   b)                   c)                      d)

Cho biết: 

\(\eqalign{
& {\rm E}_{A{g^ + }/Ag}^0 = + 0,80V \cr
& {\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 = + 0,34V \cr
& {\rm E}_{Z{n^{2 + }}/Zn}^0 = - 0,76V \cr} \)

Giải:

- Sơ đồ a đúng, suất điện động chuẩn ghi đúng

- Sơ đồ b vẽ sai, suất điện động chuẩn ghi đúng

- Sơ đồ c vẽ đúng, suất điện động chuẩn ghi sai

- Sơ đồ d vẽ sai, suất điện động chuẩn ghi đúng.

Sửa lại:

loigiaihay.com

Các bài liên quan