Bài 4, bài 5 Tiết 48 trang 49 sgk Toán 3


Bài 4 tổ Một trồng được 25 cây bài 5 đo độ dài đoạn thẳng và vẽ đoạn thẳng

Bài 4.Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Giải:

Số cây tổ Hai trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây).

Bài 5 .a)  Đo độ dài đoạn thẳng AB:

 

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB

Giải:

a) Học sinh dùng thước để đo và được kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng:

12 : 4 = 3 (cm).

Vẽ đoạn thẳng CD như sau: