Bài 4, bài 5 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 3


Bài 4: Giải bài toán về tem, bài 5 điền dấu vào phép tính...

Bài 4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư  là bao nhiêu ?

Bài 5. Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Bài làm:

Bài 4.

Giá tiền một tem thư là :

200 + 600 = 800 ( đồng).

Bài 5

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40