Bài 4, bài 5 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 3


Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

4. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

5. Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;

a) theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài làm

4.

Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735

Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.

5.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :

162; 241; 425; 519; 537; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241; 162.