Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

39. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x - 6y;                                       b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;             d) \(\frac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\frac{2}{5}\)y(y - 1);

e) 10x(x - y) - 8y(y - x).

Bài giải:

a) 3x - 6y = 3 . x - 3 . 2y = 3(x - 2y)

b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y = x2 (\(\frac{2}{5}\) + 5x + y)

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy . 2x - 7xy . 3y + 7xy . 4xy = 7xy(2x - 3y + 4xy)

d) \(\frac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\frac{2}{5}\)y(y - 1) = \(\frac{2}{5}\)(y - 1)(x - y)

e) 10x(x - y) - 8y(y - x) =10x(x - y) - 8y[-(x - y)]

                                    = 10x(x - y) + 8y(x - y)

                                    = 2(x - y)(5x + 4y)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu