Bài 38 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

a) Viết các số \(2^{27}\) và \(3^{18}\) dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9                   

b) Trong hai số   \(2^{27}\) và \(3^{18}\), số nào lớn hơn?

Lời giải:

a) Ta có: \(2^{27}=(2^{3})^{9}=8^{9}\)

              \(3^{18}=(3^{2})^{9}=9^{9}\) 

b) Vì 8< 9 nên \(8^{9}<9^{9}\)

Vậy theo câu a, ta được \(3^{18}\) < \(2^{27}\) 

                                                                                          

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu