Bài 38 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

a) Viết các số 2^{27} và 3^{18} dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9                   

b) Trong hai số   2^{27} và 3^{18}, số nào lớn hơn?

Lời giải:

a) Ta có: 2^{27}= (2^{3})^{9}= 8^{9}

              3^{18}= (3^{2})^{9} = 9^{9} 

b) Vì 8< 9 nên 8^{9} < 9^{9}

Vậy theo câu a, ta được 3^{18} < 2^{27} 

                                                                                          

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu