Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Bài 36 Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:                          

a)  10^{8}. 2^{8}

b) 10^{8} : 2^{8}

c) 25^{4}. 2^{8}

d) 15^{8}. 9 ^{4}

e) 27^{2} : 25 ^{3}

Lời giải:

a) 10^{8} . 2^{8} = (10.2) ^{8} = 20^{8}

b)  10^{8} : 2^{8} = (10:2)^{8} = 5 ^{8}

c) 25^{4}. 2^{8} = (5^{2})^{4}. 2^{8} = 5^{8} . 2 ^{8} = 10^{8}

d) 15^{8}. 9 ^{4} = 15^{8}. (3^{2})^{4} = 15^{8}. 3^{8} = (15.3)^{8} = 45 ^{8}

e) 27^{2} : 25 ^{3} = 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan