Bài 36 trang 123 sgk toán 9 - tập 1


Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Bài 36. Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC=CD.

Hướng dẫn giải:

a) Gọi O' là tâm của đường tròn đường kính OA thì O'A=O'O.

Ta có OO'=OA-O'A hay d=R-r nên đường tròn (O)  và đường tròn (O') tiếp xúc trong. 

b) Tam giác CAO có cạnh OA là đường kính của đường tròn ngoại tiếp nên \(\Delta CAO\) vuông tại C

\(\Rightarrow OC\perp AD\)

\(\Rightarrow CA=CD\) (đường kính vuông góc với một dây).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu