Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Bài 34 Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:                                           

a)   (-5)^{2}. (-5)^{3} = (-5)^{6}

b) (0,75)^{3}: (0,75) = (0,75)^{2}

c) (0,2)^{10} :(0,2)^{5} = (0,2)^{2}

d) 

e) 

f) 

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Lơi giải:

Các câu sai: a, c, d, f

Các câu đúng: b, e

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan