Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Bài 34 Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:                                           

a)   (-5)^{2}. (-5)^{3} = (-5)^{6}

b) (0,75)^{3}: (0,75) = (0,75)^{2}

c) (0,2)^{10} :(0,2)^{5} = (0,2)^{2}

d) 

e) 

f) 

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Lơi giải:

Các câu sai: a, c, d, f

Các câu đúng: b, e

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu