Bài 33 trang 115 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 33. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Bài 33. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ  là hình gồm…

Giải: 

a) R,S; R và S; R,S.

b) hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q

Bài viết liên quan