Bài 32 trang 19 sgk toán 9 - tập 1


Bài 32. Tính

Bài 32. Tính

a) \( \sqrt{1\frac{9}{16}.5\frac{4}{9}.0,01}\);                     b) \( \sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}\);

c) \( \sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}\);                      d) \( \sqrt{\frac{149^{2}-76^{2}}{457^{2}-384^{2}}}\).

Hướng dẫn giải:

a) HD: Đổi hỗn số và số thập phân thành phân số.

ĐS: \( \frac{35}{120}\).

b) \( \sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}\) =  \( \sqrt{\frac{144}{100}.\frac{121}{100}-\frac{144}{100}.\frac{40}{100}}\)

= \( \sqrt{\frac{144}{100}\left ( \frac{121}{100} -\frac{40}{100}\right )}\) = \( \sqrt{\frac{144.81}{100.100}}\) = \( \frac{\sqrt{144.81}}{100}\) 

= \( \frac{12.9}{100}=\frac{18}{100}=\frac{27}{25}\).

d) ĐS: \( \frac{15}{29}\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước