Bài 32 trang 16 sgk toán 8 tập 1


Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

32. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) (3x + y)( - + ) = 27x3 + y3

b) (2x - )( + 10x + ) = 8x3 - 125.

Trả lời:

a) Ta có:

27x3 + y3 = (3x)3 + y3= (3x + y)[(3x)2 – 3x . y + y2] = (3x + y)(9x2 – 3xy + y2)

Nên: (3x + y) (9x2 – 3xy + y2 ) = 27x3 + y3

b) Ta có:8x3 - 125 = (2x)3 - 53= (2x - 5)[(2x)2 + 2x . 5 + 52]

                                              = (2x - 5)(4x2 + 10x + 25)

Nên: (2x - 5)(4x2+ 10x +25 ) = 8x3 - 125

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu