Bài 32: Chuyển hóa

Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 103 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 103 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Câu 2. Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ? Câu 3. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết. Câu 4*. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.