Bài 31 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

31. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a)  và  ;                   b)  và   .

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh:

a) Có                                     b) Có.