Bài 30 - Trang 19 -Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Quy đồng mẫu các phân số sau.

30. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{11}{120}\) và \(\frac{7}{40}\) ;                                      b) \(\frac{24}{146}\) và \(\frac{6}{13}\) ;

c) \(\frac{7}{30},\frac{13}{60},\frac{-9}{40}\) ;                                 d) \(\frac{17}{60},\frac{-5}{18},\frac{-64}{90}.\)

Giải.

a) \(\frac{11}{120}\) và \(\frac{21}{120}\) ;                                   b) \(\frac{156}{949}\) và \(\frac{438}{949}\) (chú ý rằng \(\frac{24}{146}\) = \(\frac{12}{73}\) )

c)  \(\frac{28}{120},\frac{26}{120},\frac{-27}{120}\) ;                         d) \(\frac{51}{180},\frac{-50}{180},\frac{-128}{180}\).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu