Bài 30 - Trang 19 -Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Quy đồng mẫu các phân số sau.

30. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a)  và  ;                                      b)  và  ;

c)  ;                                 d) 

Giải.

a)  và  ;                                   b)  và  (chú ý rằng  =  )

c)   ;                         d) .