Bài 3 trang 94 SGK toán 5 luyện về hình thang


Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau 

b) Diện tích hình thang AMCD bằng  diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

(Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy DC; có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD; có đáy bé bằng 3 cm).

b) Ghi chữ S vào ô trống:

(Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9cm x AD

Diện tích hình thang AMCD bằng:  =  = 6cm x AD

Ta có:  = 

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng  diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài viết liên quan