Bài 3 trang 90 sgk toán 5


Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

25 + 15 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

2400 : 40 = 60 (cm)

Vì tam giác MDC là tam giác vuông nên diện tích tam giác MDC = (MD x DC) :2

Diện tích tam giác MDC là:

(25 x 60) : 2 = 750 (cm2)

Đáp số: 750 cm2