Bài 3 trang 9 sgk toán 5


Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

 ;    ;   .

Bài giải:

  ;                                    ;

  .