Bài 3 trang 88 sgk đại số 10


Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương?

3. Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương?

a) - 4x + 1 > 0 và 4x - 1 <0;

b) 2x2 +5 ≤ 2x – 1và 2x2 – 2x + 6 ≤ 0;

c) x + 1 > 0 và x + 1 + \(\frac{1}{x^{2}+1}>\frac{-1}{x^{2}+1};\)

d) \(\sqrt{x-1}\) ≥ x và (2x +1)\(\sqrt{x-1}\) ≥ x(2x + 1).

Hướng dẫn.

a) Tương đương. vì nhân hai vế bất phương trình thứ nhất với -1 và đổi chiều bất phương trình thì được bất phương trình thứ 2.

b) Chuyển vế các hạng tử vế phải và đổi dấu ở bất phương trình thứ nhất thì được bất phương trình thứ tương đương.

c) Tương đương. Vì cộng hai vế bất phương trình thứ nhất với \(\frac{1}{x^{2}+1} > 0\) với mọi x ta được bất phương trình thứ 3.

d) Điều kiện xác định bất phương trình thứ nhất: D ={x ≥ 1}.

2x + 1 > 0  ∀x ∈ D. Nhân hai vế bất phương trình thứ hai. Vậy bất phương trình tương đương.  

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu